Hw9wSHEGELnEJHUc
9P4pRsufHbweM4GV
swGPxcJALET9m6w3
4mdETvKGKx778qJ9
Tb9n2fxuSB4sWntE
cTm9BCshUsakHwD9
V6LJBqv5bJ5Gmgaq
6HSUDFExmkvK7GFC
vGkuBEeDfgefLb2r
N6grandxbGTACPGw
vcRUHDXsJrkxfPuV
tTJHnuGkXg8kuxGD
rsGWwJk4PW8NUc8V
rUvkv5uDvMDBXAWD
43v9sHHg7hcMRe59
PA4DkTmAHffkHvvF

<?php
echo '<code>';
$chars  "qwertupasdfghkxcvbnm";
$chars .= "23456789";
$chars .= "WERTUPLKJHGFDSAXCVBNM";
srand ( (double) microtime() * 1000000 );
for( 
$w 0$w 16; ++$w )
{
    
$password "";
    for( 
$c 0$c 16; ++$c )
    {
        
$password .= substr$charsrand() % ( strlen$chars ) ), );
    }
    echo 
$password;
    echo 
"<br />\n";
}
echo 
'</code>';
?>